افکار -

با تصمیم فدراسیون جهانی فوتوالی، مسئولیت راه اندازی و مدیریت کنفدراسیون فوتوالی آسیا و اقیانوسیه به رئیس انجمن فوتوالی ایران محول گردید.


با پیشنهاد رئیس فدراسیون جهانی فوتوالی و موافقت اعضای هیات رئیسه آن فدراسیون، تشکیل و مدیریت کنفدراسیون فوتوالی آسیا و اقیانوسیه به سید حسین موسوی شفیق، رئیس انجمن فوتوالی ایران محول گردید.

در حکم فدراسیون جهانی فوتوالی برای موسوی شفیق آمده است: شما برای دو دوره چهارساله به این سمت منصوب می گردید و پس از آن بایستی شرایط برگزاری انتخابات را برای انتخاب رئیس بعدی کنفدراسیون فوتوالی آسیا و اقیانوسیه فراهم آورید. همچنین در این حکم به موسوی شفیق شش ماه فرصت داده شده تا علاوه بر تنظیم اساسنامه کنفدراسیون و تایید آن توسط فدراسیون جهانی، نسبت به راه اندازی مقر کنفدراسیون اقدام نماید.

لازم بذکر است که نمایندگان امارات و تایلند از رقیبان جدی برای