افکار

- محمد رویانیان مدیر عامل پرسپولیس که همچنان از عابر بانک بی نهایت خود خرج می کند، در روزهای اخیر به بوقچی های باشگاه ۱.۵ میلیون تومان عیدی نقدی پرداخت کرده است.

این اتفاق در حالی رخ می دهد که حتی کارگران زحمتکش هنوز عیدی های خود را دریافت نکرده اند و در صورت دریافت نیز مبلغ بسیار پائینتر از عیدی بوقچی های پرسپولیس خواهند گرفت. این موضوع حتی به گوش بوقچی های سایر باشگاهها رسیده و ناراحتی آنها را نیز در پی داشته است. رویانیان در ابتدای حضور خود اعلام کرد به بوقچی ها باج نخواهد داد و حتی آنها را از پرسپولیس حذف خواهد کرد اما این اخبار موثق نشان می دهد پایگاه بوقچی ها اتفاق از زمان حضور رویانیان در پرسپولیس قوی تر شده است. در حال حاضر ۴ بوقچی این تیم حتی در باشگاه پست دارند و هر روز به ساختمان این باشگاه می روند.