افکار -

فرهاد مجیدی که گفته می شد به دلیل مصدومیت وضعیت مشخصی برای بازی با الریان قطر ندارد بدون هیچ مشکلی استقلال را برای این سفر همراهی می کند.

از مجیدی MRI گرفته شده و این بازیکن مشکلی بابت مصدومیت ندارد. این موضوع را کادر پزشکی استقلال نیز تایید کرد.

وی اکنون نیز در تمرین استقلال حاضر است.