به خاطر اتفاقات دیدار پیروزی و فولاد مبارکه مبنی بر توهین تماشاگران منتسب به پیروزی و اقدام به فحاشی علیه این تیم و سرمربی، کمیته انضباطی پس از تشکیل جلسه در روز 24 خرداد که قرار بود براساس دعوت قبلی، سرپرست پیروزی در آن حضور یابد ولی متاسفانه نامبرده بدون هیچگونه اطلاعی در جلسه حاضر شد و کمیته انضباطی ضمن رسیدگی به تخلفات تماشاگران منتسب به تیم پیروزی، این تیم را به پرداخت بیست میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد. رای صادره یک هفته مهلت تجدید نظر در کمیته استیناف را خواهد داشت.