محمد رضا خلعتبری بعد از اینکه ذوب آهن گل دوم را به ثمر رساند دست به حرکت عجیبی زد و بر روی کمر محمد حسینی پیاده روی کرد. این شادی در لیگ گذشته قهرمانان نیز از این بازیکن دیده شده بود.