به گزارشافکارنیوز،شهرام قویدل درباره اظهارنظر عابدینی و مدیر روابط عمومی باشگاه داماش مبنی بر اینکه او نمی‌تواند مدیرعامل را برکنار کند، گفت: طبق کدام قانون و ماده نمی‌توانم آنها را برکنار کنم؟ این ۲ نفر برکنار شده‌اند و مسئولیتی ندارند.

مالک باشگاه داماش درباره این صحبت‌ عابدینی که گفته «اگر تا دوشنبه قویدل به تعهداتش عمل کند سه‌شنبه استعفا می‌دهد» گفت: بحثاستعفا نیست، من حکم آنها را لغو کرده‌ام و حالا جوسازی می‌کنند. عابدینی در حال حاضر برکنار شده است.

رئیس هیات مدیره باشگاه داماش درباره اینکه عدهای از طلبکاران مقابل دفتر او تجمع کردند عنوان کرد: آنها طلبکار نیستند. آخر سال است و متقاضیان رفتوآمد دارند. این افراد از طلبکاران داماش نیستند.