به گزارش خبرنگار سرویس ورزشی فردا این ماموران در هنگام ورود افراد به سازمان ورزش اقدام به برقراری تماس با اداره و کارمند مربوطه و در صورت تایید با دریافت کارت شناسایی معتبر برگه ورود صادر می شود.

این در حالی است که ادارات مهمی همچون دادگستری و دادسراها برای ورود ارباب رجوع چنین اقدامات شدیدی را انجام نمی دهند. در این بین در صورتی که تلفن اداره مربوطه در سازمان مشغول بوده و یا مسئول مربوطه حضور نداشته باشد، ماموران تا برقراری ارتباط مجدد تلفنی یا حضور مسئول مربوطه، مراجعه کننده را در مقابل درب ورودی سازمان بدون اتاق انتظار سرپا نگه داشته و چنانچه مراجعه کننده قبل از ورود به اداره مربوطه دقایقی در بخش های دیگر سازمان حضور داشته باشد باید دلیلی برای تعویق مدت زمان حضور خود ارائه نماید.

این اقدام ماموران سازمان تربیت بدنی در حالی صورت گرفته که این سازمان با مراجعه انبوهی از طبقات مختلف ورزش از جمله قهرمانان، مربیان، داوران و پیشکسوتان رشته های گوناگون و مراجعه کنندگان مرد و زن جهت امور روزمره مانند اعزام های ورزشی و ادامه تحصیلات و سایر امور مواجه است و این اقدام سازمان تربیت بدنی نارضایتی مراجعه کنندگان را بهمراه داشته است.

شنیده ها حاکی از آن است که طرح مذکور توسط مسئول جدید حفاظت پرسنلی حراست سازمان اتخاذ شده تا از ورود افراد متعدد و ناراضی ورزشی به سازمان جلوگیری شود.

پس از اجرای این طرح بسیاری از مراجعه کنندگان از حضور در سازمان خودداری نموده و حجم جضور اهالی ورزش در راهروها و اتاقهای سازمان تربیت بدنی کاهش چشمگیری داشته است. این در حالی است که برخی از پیشکسوتان ورزشی که سازمان تربیت بدنی را تنها محل ابراز نظرات و انتقادات می دانستند با سختگیریهای موجود از این حوزه نیز ناامید شده اند.