به گزارشافکارنیوز،در حکم سلطانعلی ترخاق آمده است:

احتراما، بنا به سوابق درخشان در مجامع بین المللی و با تکیه بر تجارب ارزنده و تاثیرگذاری خود در امر برقراری ارتباط مثبت با مسئولین فدراسیون جهانی و آسیایی و همچنین کشورهای صاحب کشتی به منظور رسیدن به اهداف ورزش اول کشورمان در سطح جهانی به موجب این ابلاغ به عنوان رئیس کمیته روابط بین الملل فدراسیون کشتی منصوب می‌شوید. امید است با استفاده از نیروهای متخصص و متعهد در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید.

آقای سلطانعلی ترخاق سابقه ریاست فدراسیون کشتی را برعهده دارد و مسلط به زبان انگلیسی بوده و از روسای سابق و عالی ورزش رتبه وزارت نفت می باشد.