خبر: محمد علی آبادی رئیس کمیته ملی المپیک از پاسخ رسمی ایران به اظهارات نخست وزیر انگلیس خبر داد.

علی آبادی درباره اظهارات دیوید کامرون گفت: «ما همچنان بر مواضع رسمی کمیته ملی المپیک ایران استواریم. همان طور که قبل از این در نامه ای رسمی، خواستار ادای توضیحات از کمیته بین المللی المپیک شدیم، هنوز هم بر این خواسته مان پافشاری می کنیم. طرف حساب ما در این بحثکمیته بین المللی المپیک و آقای ژاک روگ است و ما تنها به اظهارات ایشان توجه داریم. ما از مواضع مان نسبت به لوگوی بازی ها کوتاه نمی آییم و خواستار شفاف سازی در این زمینه هستیم.»

او در پاسخ به کامرون هم گفت: این مقام سیاسی بهتر است به مسائل کاری مربوط به خود بپردازد و نباید در مسائل ورزشی دخالت کند. اصلا این مسائل ، ارتباطی با او نداشته است که بخواهد درباره اش اظهار نظر کند. کمیته ملی المپیک ایران بزودی در بیاینه ای رسمی به این اظهارات واکنش نشان می دهد. ما در این بیاینه هم تاکید می کنیم که کامرون حق دخالت در امور ورزشی را ندارد و طرف حساب ما تنها کمیته بین المللی المپیک است.