مجتبي شريفي در پاسخ به اين سؤال كه احتمال دارد عادل فردوسيپور در برنامه امشب نود درباره اتفاقات هفته گذشته صحبت كند و آيا در اين صورت پاسخگو خواهيد بود؛ عنوان كرد: اگر او بر خلاف سيره گذشته كه هر گاه افراد تخريب ميشدند ديگر به آن موضوع نميپرداخت و از آن فارغ ميشد، اين بار براي جبران، صحبت كند مسلما درباره اظهاراتش صحبت خواهم كرد.

وي در گفتوگو با فارس، تاكيد كرد: چون در برنامه نود حضور ندارم و پشت خط اين برنامه هم نخواهم آمد، يقينا به طور مفصل در گفتوگويي كه بعدا خواهم داشت به بسياري از نكات و جزييات اين برنامه اشاره خواهم كرد، چون ديگر چارهاي جز اين ندارم.