به گزارش سازمان ثبت احوال در سال ۸۹ آمار طلاق ۸.۸ درصد و آمار فوت ۴.۹ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.

به گزارش ایسنا، سازمان ثبت احوال کشور در گزارشی اعلام کرد: در یازده ماهه سال ۱۳۸۹ تعداد ۳۹۳هزار و ۶۹۷ واقعه فوت به ثبت رسیده است که در هر شبانه روز بطور متوسط تعداد هزار و ۱۷۲ واقعه فوت به ثبت رسیده است.

در همین مدت در هر ساعت بطور متوسط تعداد ۴۹ واقعه فوت به ثبت رسیده است.

در یازده ماهه سال جاری در مقابل هر ۱۰۰ فوت ثبت شده زنان تعداد ۱۲۳.۷ مورد فوت مردان به ثبت رسیده است که همین نسبت در مدت مشابه سال قبل ۱۲۲.۵ بوده است.

بر اساس این گزارش، در یازده ماهه سال ۱۳۸۹ تعداد ۸۱۲هزار و ۳۹۷ واقعه ازدواج به ثبت رسیده است. در هر شبانه روز بطور متوسط تعداد ۲ هزار و ۴۱۸ واقعه ازدواج به ثبت رسیده است.

در یازده ماهه سال جاری، در هر ساعت بطور متوسط تعداد ۱۰۱ واقعه ازدواج به ثبت رسیده است.

رشد یک درصدی ازدواج در سال جاری

در یازده ماهه سال ۱۳۸۹ تعداد ۸۱۲هزار و ۳۹۷ واقعه ازدواج به ثبت رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود یک درصد افزایش داشته است.

در یازده ماهه سال ۱۳۸۹ بیشترین ازدواج ثبت شده مردان در گروه سنی ۲۴ - ۲۰ ساله با رقم ۳۲۵هزار و ۷۸۷ نفر بوده است.

همچنین در یازده ماهه سال جاری، بیشترین ازدواج ثبت شده زنان در گروه سنی ۲۴ - ۲۰ ساله با رقم ۲۸۳هزار و ۲۵۱ نفر بوده است.

بر اساس در یازده ماهه سال ۱۳۸۹ بیشترین تعداد ازدواج ثبت شده، مربوط به مردان گروه سنی ۲۴ - ۲۰ ساله با زنان ۱۹ - ۱۵ ساله بوده که تعداد آن برابر با ۱۵۵هزار و ۲۶ واقعه است.

افزایش ۸.۸ درصدی طلاق در سال جاری

در یازده ماهه سال ۱۳۸۹ تعداد ۱۲۴هزار و ۷۴۱ واقعه طلاق به ثبت رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸.۸ درصد افزایش داشته است.

همچنین در یازده ماهه سال جاری بیشترین طلاق ثبت شده مردان در گروه سنی ۲۹ - ۲۵ ساله با رقم ۳۴هزار و ۸۱۵ واقعه بوده است.

بیشترین طلاق ثبت شده در گروه سنی ۲۵ تا ۲۹ سال است

بر اساس این گزارش، در یازده ماهه سال ۱۳۸۹ بیشترین طلاق ثبت شده زنان در گروه سنی ۲۹ - ۲۵ ساله با رقم ۳۱هزار و ۱۴۵ واقعه بوده است.

همچنین در یازده ماهه سال ۱۳۸۹ بیشترین طلاق ثبت شده، مربوط به مردان گروه سنی ۲۹ - ۲۵ ساله با زنان ۲۴ - ۲۰ ساله بوده که تعداد آن برابر با ۱۴هزار و ۹۸۴ واقعه است.

رشد ۵.۱درصدی ولادت در سال ۸۹

در یازده ماهه سال ۱۳۸۹ تعداد یک میلیون ۲۵۸ هزار و ۹۶۹ واقعه ولادت به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱.۵ درصد افزایش داشته است.

تعداد ولادت ثبت شده شهری در یازده ماهه سال ۱۳۸۹ برابر با ۹۹۳هزار و ۸۹۲ رویداد و تعداد ولادت روستایی آن برابر با ۲۶۵هزار و ۷۷ رویداد است.

بر اساس این گزاش، در یازده ماهه سال ۱۳۸۹ تعداد ولادت ثبت شده تا یکسال پس از وقوع با یک میلیون ۲۳۲هزار و۴۰۰ واقعه است.

تعداد ولادت ثبت شده مهلت قانونی در یازده ماهه سال ۱۳۸۹ برابر با یک میلیون و ۱۳۵ هزار و ۹۲۴ واقعه است.

افزایش ۴.۹ درصدی فوت

در یازده ماهه سال ۱۳۸۹ تعداد ۳۹۳هزار و ۶۹۷ واقعه فوت به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹.۴ درصد افزایش داشته است.

تعداد فوت ثبت شده در مناطق شهری در یازده ماهه سال جاری برابر با ۲۶۷هزار و۳۸۳ رویداد و تعداد فوت ثبت شده در مناطق روستایی برابر با ۱۲۶هزار ۳۱۴ رویداد بوده است.

بر اساس این گزارش، در یازده ماهه سال ۱۳۸۹ تعداد فوت ثبت شده تا یکسال پس از وقوع برابر ۳۲۰هزار و ۲۶۳ واقعه است.

تعداد فوت ثبت شده در مهلت قانونی در یازده ماهه سال ۱۳۸۹ برابر با ۲۸۶هزار و ۳۴۲ واقعه است.