به گزارش خبرنگار ورزشی افکار به نقل از فردا، در هفتمین نشست مدیران روابط عمومی فدراسیون ها و مجموعه های ورزشی حضور برخی از چهرهای غیر مرتبط تعجب برانگیز بود. منوچهر زندی یکی از افرادی است که در حال تقدیر از برگزیدگان این نشست دیده می شود در حالی که دلیل دعوت از چنین افرادی در این نشست نامعلوم است. وی سالهاست که در هیچ رسانه ای فعالیت نداشته و انتقادات فراوانی به عملکرد وی در انجمن خبرنگاران و روزنامه نگاران و عکاس ورزشی می شود. در مورد فعالیت های وی شائبه های فراوانی وجود دارد. انتظار می رود اداره کل روابط عمومی سازمان تربیت بدنی در این زمینه ها با دقت، وسواس و نگاه ارزشی عمل کند.