به گزارش افکارنیوز، ثبتنام از نامزدهای پست ریاست جمهوری از صبح امروز در وزارت کشور آغاز شده است و تاکنون کواکبیان، سعیدیکیا، روحانی و باقریلنکرانی از چهرههای مطرحی هستند که در این انتخابات ثبتنام کردهاند. در این بین حضور برخی چهرهها قابل توجه است. بهروز وثوقیراد، لیدر کلاه مخملی فوتبال یکی از این چهرههاست که برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری ثبتنام کرد. او شعار انتخاباتی خود را ایران قهرمان میشه، خدا میدونه که حقشه اعلام کرد.