به گزارش سرويس ورزشي افكار به نقل از فردا اين مبلغ ساليانه در حالي از پاركينگ هاي اين مجموعه ورزشي به دست مي آيد كه اين بخش از مجموعه ورزشي انقلاب قرار داد جاري نداشته و متولي مشخصي براي اين سه ميليارد تومان وجود ندارد. کارت پارکینگ سالیانه ی این مجموعه،به قيمت 60 هزار تومان فروخته می شود كه برای کسانی که کارت پارکینگ ندارند، ورودی خودرو 500 تومان، به علاوه ی هر ساعت 250 تومان است. این مجموعه ی ورزشی، به جز تعداد زيادي عضو افتخاري که آمارشان در زمره ی اسرار شرکت توسعه و این مجموعه است بیش از 20 هزار عضو دارد. اگر حداقل به طور میانگین روزی 5 هزار نفر از اعضا از این مجموعه ی ورزشی درجه ی اول ایران سرویس بگیرند، با توجه به نسبت حداقل دو برابری مراجعه کنندگان غیر عضو به مراجعه کنندگان عضو، در یک محاسبه ی سرانگشتی به عدد 3025000000 مي رسيم كه نشان در درآمد مبالغي هنگفت در اين مجموعه مي دهد. در اين بين اين مبلغ به حساب شركت وابسته و غير دولتي پيشكسوتان توسعه سرور (آقايان سيد هاشم خاتمي و پيمان علامير) واريز مي گردد. ظاهر امر اینچنین است که 60 هزار تومان ها به حساب درآمد مجموعه ی انقلاب واریز می شود، اما ضمن اینکه 500 تومان ها و ساعتی ها به بهره بردار تعلق می گیرد، معلوم نیست چه بر سر مبالغ واریزی به حساب درآمد مجموعه می آید!!! در حالي كه بودجه ساليانه بسياري از فدراسيون هاي ورزشي در سازمان تربيت بدني كمتر از يك ميليارد تومان و پايين تر از يك سوم درآمد پاركينگ هاي مجموعه انقلاب است. اين آمار در حالي در اختيارمان قرار گرفت كه ما را بر آن داشت تا براي جلوگيري از انتشار اخبار بدون سند طي مكاتبه اي با رياست مجموعه ورزشي انقلاب خواستار مستندات لازم از سوي اين مجموعه باشيم. در اين بين مديريت مجموعه انقلاب فقط به ارائه نامه بسنده كرد و با توجه به درخواست سايت مبني بر ارائه مستندات، هيچ سندي مبني بر تاييد يا تكذيب خبر فوق ارائه نكرد. اين در حالي است كه ادبیات صادره از جانب مجموعه ی انقلاب، نه تنها مسؤولانه و پاسخگویانه نیست، بلکه با نگاهی دستوري صرفاً به تكذيب موضوع پرداخت. بنابراين گزارش پيگيري هاي خبرنگار ما براي تهيه اسناد مربوطه با اينجا ختم شد كه در سايت شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي هيچ مناقصه و مزايده اي مبني بر بهره برداري از پاركينگ هاي مجموعه ورزشي انقلاب به دست نرسيده است. در حالي كه تمام مناقصه ها و مزايده هاي شركت توسعه در سايت آن قابل مشاهده است.