به گزارش افکارنیوز، بهرام افشارزاده دبیر کمیته ملی المپیک در نشست مجمع عمومی کمیته ملی المپیک اظهار داشت: اساسنامه کمیته تائید شده است و طی یکی، دو روز آینده و پس از تایید کمیته بین‌المللی المپیک به ایران باز می‌گردد.

اساسنامه کمیته ملی المپیک چند ماه پیش به کمیته بین‌المللی المپیک ارسال شد اما مورد تائید قرار نگرفت.

بر همین اساس قرار است روز سوم تیرماه مجمع عمومی و فوقالعاده کمیته ملی المپیک برگزار شود و به گفته محمد علی آبادی رئیس کمیته ملی المپیک یک ماه بعد هم انتخابات این کمیته انجام خواهد شد.