فدراسیون جودوی اتریش اعلام کرد که دارنده مدال نقره المپیک آتن خودکشی کرده است.

به گزارش ایسنا «کلودیا هیل» ۲۹ ساله پنجشنبه هفته گذشته دست به خودکشی زد. وی مدال‌آور المپیک ۲۰۰۴ میلادی آتن بود.

بر اساس گزارش فدراسیون جودوی اتریش، این زن ۲۹ ساله در سال ۲۰۰۹ میلادی از صحنه ورزش خداحافظی کرد، در حالی که در المپیک «پکن» مقام پنجم را کسب کرده بود.

بر اساس این گزارش که در پایگاه اطلاعرسانی اتریش تایمز هم آمده است، علت خودکشی این جودوکار هنوز مشخص نشده است؛ چرا که وی از خود هیچ یادداشت یا وصیتنامهای بر جای نگذاشته است.