به گزارشافکارنیوز،در ضلع شمالی ورزشگاه مونسوی اولسان پارچه قرمز رنگی نصب شده که روی آن نوشته شده است: «کره جنوبی افتخار آسیا».

نکته قابل توجه در مورد استادیوم اولسان کره جنوبی به جایگاه خبرنگاران این استادیوم مربوط می شود. ظرفیت جایگاه خبرنگاران این ورزشگاه ۴۴ هزار نفری ۴۰۰ نفر است و برای پوشش رسانه ای ۴۰۰ خبرنگار می توانند در جایگاه خبرنگاران نشسته و کار خبری خود را انجام دهند.

دیدار کره و ایران ساعت ۱۶:۳۰ آغاز میشود.