به گزارش خبرنگار سرویس ورزشی افکار برنامه صرفا جهت اطلاع که پنج شنبه شب ها از بخش های مختلف خبری پخش می شود هفته گذشته به نحو کنایه آمیزی به عادل فردوسی پور فهماند که تریبون تلویزیون جای بحث های شخصی نیست.

فردوسی پور در برنامه هفته گذشته نود چندین بار از آماده نبودن گزارش ها و آیتم ها سخن گفت و یکبار عنوان کرد که اگر این گزارش ها آماده نشود باید همگی تعطیل کرده و به خانه برویم.

همین امر سبب شد تا سوژه ای جالب برای سایر گزارش گران صدا و سیما به وجود آید. سوژه ای که به نوعی کنایه ای به برنامه نود و مجری صریح گوی آن بود. بنابراین گزارش بعید نیست که در این گیر صدا و سیمایی مدیران این سازمان نیز دخیل بوده و حرف خود را از طریق برنامه صرفا جهت اطلاع به گوش عادل رسانده باشند.