بيشترين برد: پرسپوليس و ذوب آهن با 5 برد کمترين برد: شهرداري و راه آهن با يک برد بيشترين تساوي: نفت تهران با 5 مساوي کمترين تساوي: نفت آبادان بدون تساوي بيشترين باخت: راه آهن با 5 باخت کمترين باخت: پرسپوليس، ذوب آهن، استقلال و نفت تهران با يک باخت بيشترين گل زده: شهرداري تبريز با 15 گل کمترين گل زده: شاهين بوشهر با 5 گل زده بيشترين گل خورده: شهرداري تبريز با 22 گل خورده کمترين گل خورده: تراکتورسازي با 4 گل خورده بهترين عملکرد در خانه: ذوب آهن با 10 امتياز از 4 بازي بدترين عملکرد در خانه: راه آهن با يک امتياز از 3 بازي بهترين عملکرد خارج از خانه: پرسپوليس با 7 امتياز از 4 بازي بدترين عملکرد خارج از خانه: شهرداري تبريز با يک امتياز از 3 بازي