به گزارشافکارنیوز، او که دیشب مسئول گزارش مسابقه تیم ملی با تیم ۹۸ بود، مطابق معمول دچار اشتباهاتی شد که بینندگان تلویزیونی را حیرتزده کرد. در یکی از بدترین نمونهها، وقتی مردم در تقبیح گلزنیهای پیاپی ملیپوشان کنونی علیه آنها شعار عقدهای، عقدهای سر میدادند، خیابانی با تعجب گفت: خب حالا من میشنوم که تماشاگران باقری را تشویق میکنند. من که کریم را نمیبینم. شاید او به ورزشگاه آمده باشد! این همه آدم از خانه کلمه عقدهای را شنیدند، اما خیابانی درست در قلب ماجرا آن را باقری تشخیص داد. آقا جواد است دیگر!...