به گزارش افكار به نقل از فدراسيون فوتبال تاج در اين رابطه گفت: ديشب سندي نشان داده شد که قرار شد من در اين باره پس از صحبت هاي سرپرست وقت تيم ملي روي آنتن بيايم و صحبت کنم اما وقت ياري نکرد که توضيحاتي در اين باره ارائه کنم. در آينده حتما در برنامه 90 صحبت خواهم کرد. تاج ادامه داد: همانطور که مي دانيد ندادن ماليات توسط هر فردي جرم است و همه مي دانند قراردادي که حاصل آن ندادن ماليات باشد، جرم است، حتي فدراسيون فوتبال. در گفتوگوي ديشب ابراهيمي سرپرست وقت تيم ملي اعلام نکرد فدراسيون فوتبال نمي خواهد ماليات بدهد اين خبرنگار برنامه 90 بود که اعلام کرد 50 ميليون مبلغ قرارداد و 750 ميليون پاداش قرارداد علي دايي با فدراسيون فوتبال بوده است. به هر ترتيب بايد بگويم حتي پاداش هم ماليات دارد و اصلا نمي توان از زير بار پرداخت ماليات فرار کرد يا شانه خالي کرد. نايب رئيس اول فدراسيون در پايان گفت: امضايي که از من نشان داده شد، بابت قراردادي بود که قبل از قرارداد متمم امضا شده بود و مربوط به 600 ميليون قرارداد سال اول علي دايي بود و طبق اين قرارداد علي دايي موظف شد با تيم ملي ادامه دهد. من همانطور که تصاوير تلويزيوني نشان داد نوشته بودم بنا بر مذاکرات با رئيس فدراسيون مبلغ 600 ميليون مورد تاييد است. البته جالب اينجا بود که متن قرارداد و نوشته ها درست عکس برنامه اي که علي دايي قراردادش را در اختيار برنامه 90 قرار داده بود، نشان داده نشد. بنابراين اعلام مي کنيم هيچگونه قراردادي با مواد 50 ميليون قرارداد و 750 ميليون پاداش بين فدراسيون فوتبال و علي دايي منعقد نشده است و اين موضوع را هم علي دايي سرمربي سابق تيم ملي قبول دارد و هم سيداحمد ابراهيمي سرپرست وقت تيم ملي.