به گزارش افکارنیوز، حتی بازی کردن فرهاد مجیدی از ابتدای دیدار با سئول هم نتوانست گره ای از گره های استقلال را باز کند. حتی از دست دادن چند موقعیت توسط مجیدی باعثعصبانیت شدید قلعه نویی شد.

او هم که همیشه به دنبال بهانه از فرهاد مجیدی است تا به نوعی از او انتقاد کند در کنفرانس مطبوعاتی تا جایی که توانست از کاپیتان استقلال ایراد گرفت و او را به خاطر از دست دادن موقعیت ها مقصر دانست.

حرف های قلعه نویی دلخوری فرهاد را به دنبال داشته و مجیدی به دوستانش گفته نباید قلعه نویی مقابل خبرنگاران اینطور از او انتقاد می کرده است. این اولین بار نیست که امیر به صراحت کاپیتان محبوب آبی ها را مورد انتقاد قرار می دهد.