آوازه فرهاد مجیدی به برزیل رسید!
عکس یادگاری سفیر برزیلی با پیراهن فرهادمجیدی