به گزارش افکارنیوز، روز گذشته و در مراسم ختم پدر نژادفلاح، اکثر پرپسولیسی های قدیمی حضور داشتند. علی پروین و دوستانش نشسته بودند که رویانیان وارد مسجد شد.

همه بلند شدند تا با رویانیان دست بدهند ولی پروین نه تنها این کار را نکرد بلکه دور از چشم رویانیان به گوشه ای رفت و آنجا نشست.

رویانیان که متوجه غیبت ناگهانی پروین شد، پرس و جو کرده و بالاخره پروین را در گوشه ای تنها پیدا کرد و کنار پروین نشست و چند کلامی با او حرف زد.

علی پروین که از حرف های دیروز رویانیان مبنی بر اینکه پروین نمی گذارد من کار کنم به شدت ناراحت بود، حاضر نبود با رویانیان حرف بزند و فقط به حرف های سردار گوش می داد.

از مراسم ختم پدر نژادفلاح، کسی حرف های این دو را نشنید ولی چیزی که از دور قابل لمس بود این بود که رویانیان تلاش دارد موضوعی را برای پروین شرح دهد ولی پروین با حرکات سر و واکنش های خیلی سرد زیر بار این موضوع نمی رفت.

باید منتظر رای آوردن وزیر مجلس باشیم تا ببینیم رویانیان ماندنی خواهد شد یا رفتنی. اگر او رفتنی باشد مطمئنا پروین حرف های زیادی برای گفتن خواهد داشت.