اين در حالي است كه رييس فدراسيون كشتي حضور طهماسبي در تيم ملي آذربايجان را موقتي ميداند و معتقد است او به ايران برميگردد! يزداني خرم در گفتوگو با ايسنا، در خصوص حضور سامان طهماسبي در تيم ملي آذربايجان گفت: مجوزهاي لازم و قانوني را براي حضور طهماسبي در تيم ملي آذربايجان گرفتهايم و قرار شد او تا مدت زمان خاصي براي اين كشور كشتي بگيرد و هر وقت خواست به ايران بازخواهد گشت! " مگر طهماسبي براي حضور در آذربايجان مليت خود را عوض نكرده. پس چگونه ميتواند باز هم براي تيم ملي ايران كشتي بگيرد؟ براي حضور طهماسبي در يك كشور ديگر يك طرف قضيه ما بوديم كه بايد اجازه ميداديم و طرف ديگر فدراسيون جهاني بود كه فيلا هم مجوز داد. در هر صورت او براي برگشت به ايران مشكلي ندارد. " فكر ميكنيد درست است كه طهماسبي كه 10 سال در ايران و با پول بيتالمال به اين مقام رسيده است حالا در يك كشور ديگر افتخارآفريني كند و پرچمي غير از پرچم ايران را بالا ببرد؟ خيلي به اين مسايل ريز نشويد. طهماسبي رفته كه پول بگيرد و در ايران خرج كند. اين انتقال تكنولوژي است. مثل اين است كه دكتر ومهندس به خارج ميفرستيم كه تحصيل كنند و بعد به ايران برگردند. در رشته فوتبال هم مثل اين داشتيم، مگر فوتباليستهايي كه با پول ايران تربيت شده بودند در باشگاههاي خارجي بازي نكردند؟ " ولي بحث باشگاهي با ملي فرق ميكند. طهماسبي نيز دو پاسپورت دارد و به صورت قانوني به آذربايجان رفته است. " حالا اگر طهماسبي نخواست پولش را در ايران خرج كند چه؟ او بايد برگردد. مجوز طهماسبي محدوديت زماني دارد. اويك مجوز موقت براي كشتي گرفتن در تيم ملي آذربايجان دارد. " مشخص است كه طهماسبي چه زماني به ايران بازخواهد گشت؟ (با خنده) مطمئن باشيد تا قبل از ظهور امام زمان به ايران ميآيد! " آيا وزارت امور خارجه مجوز حضور طهماسبي را در آذربايجان صادر كرده است؟ نه. ما به مجوز وزارت امور خارجه نياز نداريم. فقط آنها با حضورطهماسبي در آذربايجان موافقت كردند و ما از آنها راهنمايي گرفتهايم. " اما طهماسبي براي حضور در تيم ملي آذربايجان دو سال در مسابقات رسمي شركت نكرده است. پس در اين شرايط او براي حضور دوباره در تيم ملي ايران هم بايد حداقل دو سال مسابقه نگيرد؟ نه . اصلا بحث اين حرفها مطرح نيست. اين صحبتها مال قديم است. حالا عصر كامپيوتر است.