به گزارش افکارنیوز، ماجرا این گونه است که معاونت مالیوزارت ورزشقرار است نامه ای به مدیران عامل دوباشگاهارسال و حجت را بر هر دو تیم تمام کند، در این نامه اعلام شده که تا پایان فصل ۹۲-۹۳ هیچ مبلغی از طرف وزارت به پرسپولیس و استقلال پرداخت نخواهد کرد و هزینه کرد هر دو باشگاه در فصل جاری نیز مورد بررسی دقیق قرار می گیرد.

بدهی‌های بالای این دوتیم و مبالغ هنگفتی که برای خرید بازیکن هزینه شده جیب مدیران دو تیم را خالی کرده و با توجه به هشدار وزارت ورزش به نظر میرسد تا انتهای فصلفتح الله زادهو رویانیان گریبانگیر مشکلات عدیده ای خواهند شد.

جلسه روز گذشتهرویانیانو هدایتی در دفتر پرسپولیس و بازگرداندن علی نظری‌جویباری بهاستقلال نشان از صحت اين خبر است.