ايسنا: علي فتح الله زاده در غم از دست دادن مادر خود به سوگ نشست.

به همین دلیل فتح الله زاده به زادگاه خود، خوی سفر کرد.

زمان و مکان مراسم ختم آن مرحومه در تهران ، متعاقبا اعلام خواهد شد.