به گزارش افکارنیوز، رويانيان پنجشنبه با نماينده اين شركت جلسه دارد و تمام تلاش خودش را براي ثبت اين قرارداد انجام خواهد داد. شنيده شده اين شركت حاضر است تمام بدهيهاي باشگاه را پرداخته و براي فصل بعد هم هزينهاي دوچندان براي اين باشگاه داشته باشد. حال بايد منتظر ماند و ديد توافقات بين دو طرف قرارداد شكل خواهد گرفت يا خير.