به گزارش افکارنیوز، پس از اینکه شرکت ائل خودرو، اسپانسر قبلی تیم ملی در مرحله اجرا نتوانست به تعهدات مالی خود عمل کند که همین موضوع فسخ قرارداد این شرکت با فدراسیون فوتبال را به همراه داشت، از فدارسیون خبر می‌رسد که سرانجام دستور پایین کشیدن تابلوی این اسپانسر بدقول صادر شده و طی روزهای تابلوی پیش‌رو تبلیغاتی این شرکت از سر در فدراسیون فوتبال به پایین کشیده خواهد شد.

همچنین تبلیغات این شرکت از سایت فدراسیون فوتبال نیز به زودی جمعآوری خواهد شد.