امیر قلعهنویی میگوید دیگر دوره دروغ گفتن به مردم گذشته.
به گزارش خبرآنلاين، سرمربی سپاهان که ظاهرا دل پری از مسئولان فدراسیون فوتبال دارد میگوید: نباید با افکار مردم بازی کنیم. نمی دانم یادتان هست یا نه. به گواه تمام جراید و رسانه ها وقتی آقای کروش به تهران آمد آقای ترابیان مصاحبه ای کرد و مدعی شد این مربی پرتغالی از تمام امکانات کمپ رضایت کامل داشته و زمین این مجموعه را با اروپا مقایسه کرده اما چه شد که این مربی حالا نه تنها تمرینات تیم ملی را در این کمپ برگزار نمی کند که هتل تیم ملی را هم تغییر داد. من می گویم دیگر نباید با دروغ گفتن مردم را به بیراهه ببریم و بهتر است واقعیات را به همه بگوییم.