عادل فردوسیپور دیروز به مراسم ترحیم ناصر حجازی رفته بود. یکی از حاضران در مسجد، وقتی دید فردوسیپور سر پا ایستاده و جایی برای نشستن ندارد، به عادل تعارف کرد که جایش بنشیند اما عادل این تعارف را قبول نکرد و سرانجام مرد قویهیکل مجبور شد از زورش برای نشاندن عادل در سر جای خودش استفاده کند!