آرش برهانی با استقلال دو ساله بست

لحظه ثبت قرارداد محمد قاضی پس از تمدید ۲ ساله با استقلال