شادی پس از گل محمد عباس زاده

این هم دو گلزن جوان پرسپولیس در یک قاب عکس