سايت باشگاه استقلال نوشت: خبر پيچيدن يورگن گده از استقلال به ذوبآهن، از خبرهاي خاص روز پيش بود. مرد آلماني که هفته پيش، اعلام شد مربي بدنساز استقلال هم هست، ناگهان و بدون مقدمه، سر از اصفهان درآورد، گده در اين رهگذر-قال گذاشتن استقلال و غافلگير کردن کادر فني آبيپوشان -حتي با اصغر دليلي، مديرعامل باشگاه ذوبآهن مذاکره کرده تا جانشين مجيد صالح باشد.

يورگن گده براي غافلگير کردن همه-از جمله همکاران خود در تيم استقلال- همه اصول را رعايت کرد. مرد آلماني، به دفتر روزنامه استقلال جوان آمد. مصاحبهاي مفصل انجام داد. از کوشش همه جانبه دکتر فتحالهزاده براي تشکيل يک تيم مقتدر ياد کرد تا به نوعي از ايشان تشکر کرده باشد و گفت: "يا قهرمان ميشوي، يا ساکت را برميداري و ميروي." او خيلي زود بعد از بيان اين سخن واضح و صريح که به هدفگذاري خود او اشاره ميکرد، ساکش را برداشت و رفت. حالا استقلال است و همان هدف بلند قبلي: بازي در سه جام و حمله براي سه جام.