فیفا پس از ایران، تیم فوتبال بانوان اردن را به دلیل داشتن حجاب ۳ بازیکن خود، از شرکت در مسابقات مختلف محروم کرد/ فیفا در حکم صادر شده خود، بر لزوم پوشیده نبودن گوش و گردن تاکید دارد.

نسيم: سه بازیکن اردنی محجبه هستند و اردن ادعا میکند که نباید همه بازیکنان به خاطر آن سه نفر در این محرومیت لحاظ شوند. مقامات فوتبال اردن سرگرم بررسی راهکارهای حذف این محرومیت هستند.