شاهین محمد صادقی معاون حقوقی، امور مجلس و استانهای سازمان تربیت بدنی از سمت خود کناره گیری کرد.
به گزارش مهر، وی که از ۸ خردادماه سال ۸۹ با حکم علی سعیدلو به این سمت منصوب شد با تقدیم استعفای خود به رئیس سازمان تربیت بدنی از این سمت کناره گیری کرد.
وی دلیل مشخصی را برای استعفای خود عنوان نکرد ولی تاکید کرد استعفای خود را به رئیس سازمان تربیت بدنی تسلیم کرده و گویا این استعفا مورد موافقت رئیس سازمان تربیت بدنی قرار گرفته است.