تصاویر/ علی کریمی در ختم حسین معدنی

تصاویر/ علی کریمی در ختم حسین معدنی