بازیهای بعدی ایران

۰۶/۲۰ ۱۹:۱۰ آرژانتین ایران

۰۶/۲۲ ۲۲:۵۵ لهستان ایران

۰۶/۲۳ ۱۹:۱۰ صربستان ایران