به گزارش افکارنیوز، سرمربی استقلال عقیده دارد رفتاری که با او و علی دایی در تیم ملی شد، درباره علی کریمی تکرار نمی شود.

امیر قلعه نویی البته با دید سیاسی این قضیه را آنالیز می کند:" انشاءالله این نگاه نباشد و من فکر نمیکنم که در این دولت فضایی برای اینجور رفتارها وجود داشته باشد. نمیخواهم در باره خودم و دایی صحبتی کنم، اما کارنامه این دولت در زمینههای مختلف مشخص است. میبینید که تا حدود زیادی تورم را مهار کردهاند. در بعد بینالمللی هم میبینید که چطور آقای ظریف و همکارانش نگاه دنیا را به ایران تغییر دادهاند. جا دارد از وزارت امور خارجه تشکر کنم. موضعگیری و حتی نوع لباس پوشیدن آقای ظریف و خندههای ایشان باعث شده که پیشرفتهای بسیار محسوسی در روابط بینالمللی ایران ایجاد شود. آنها توانستهاند به گونهای رفتار کنند که احترام دنیا به تمدن ۱۲ هزار ساله ایران تا حدود بسیار زیادی باز گردد. من خیلی دوست دارم به همراه تیم به دیدار آقای ظریف بروم و از ایشان در دیداری حضوری تشکر کنم. به هر حال فکر نمیکنم در دولتی که چنین دیدگاه های امیدوار کنندهای دارد فضایی برای تکرار رفتارهای گذشته وجود داشته باشد."