پروین که با رادیو بوشهر صحبت می کرد در این باره گفت: دوستان از من خواستند تا به شاهین کمک کنم ومن هم چون مردم خوب بوشهر را دوست دارم گفتم هر کمک فکری از دستم بربیاید در خدمت شاهین هستم اما هیچگونه پستی در این باشگاه قبول نکرده ام و این که می گویند در کنار باشگاه هستم و مشاور شده ام را تکذیب می کنم.

به گزارش گل، من را دعوت کردند وبه دفتر مسئولین باشگاه رفتم و ناهار با هم خوردیم اما عکسی که گرفته شد دلیلی بر همکاری با باشگاه نیست.

امروز سایت باشگاه شاهین با انتشار عکس هایی اعلام کرد که پروین مشاور فنی باشگاه شده است.