یک روزنامه ورزشی خبر داده که پس از حذف تیم ملی امید، عادل فردوسی پور که به دلیل تعطیلی برنامهاش فرصت نقد و به چالش کشیدن مسئولان فدراسیون را نداشته در پیامکی که برای کفاشیان و روابط عمومی فدراسیون فرستاده حذف تیم ملی را فاجعه قلمداد کرده و خطاب به آنان نوشته است: نامه انگلیسی را هم بلد نبودید بخوانید و ....
به نوشته روزنامه ورزشی تماشا ارسال این پیامک باعث تعجب کفاشیان و روابط عمومی فدراسیون شده است.