محسن بنگر، امیر تتلو، پیام صادقیان و حسین ماهینی

این هم تصویری است که محسن بنگر منتشر کرده و نوشته: حضور یک مهمان سرزده در تمرین