به گزارشافکارنیوز؛امیر قلعه نویی روز گذشته و در حین تمرین، جلسه ای را در بیرون از زمین و در رختکن، با بازیکنانش برگزار کرد.

اتفاقاتی که بعد از دربی و در رختکن استقلال رخ داده، باعثشده تا میانه برخی از بازیکنان با یکدیگر شکرآب شود و آنها در تمرین برای یکدیگر قیافه بگیرند تا جو بد و سنگینی بر تیم حاکم شود.

قلعه نویی هم که در جریان تمامی این اتفاقات قرار گرفته، دیگر این رفتارها را تاب نیاورده است و به همین خاطر هم در صحبت با شاگردانش حسابی به آنها تاخته است.

شنیده شده که ژنرال در این جلسه خطاب به بازیکنانش گفته که با این رفتارها تیم را شبیه مهد کودک کرده اند!

قلعه نویی پس از پایان صحبت هایش از بازیکنانش خواسته تا به اختلافات پایان داده و در آستانه بازی با ذوب آهن، تیم را به یکدلی برسانند.