به گزارش افکارنیوز، سرمربي پرسپوليس به محض اينكه متوجه حضور محمدحسين نژادفلاح در داخل سالن شد، از سالن بيرون رفت و به طور كلي جشن را ترك كرد. همين ماجرا، يك شايعه بزرگ را كليد زد كه چرا درست زمان ورود نژادفلاح به داخل سالن، درخشان چنين رفتاري انجام داد اما درخشان كه اين قضيه را متوجه شد، در گفتوگو با دوستان نزديكش اعلام كرد هرگز چنين مسئلهاي وجود نداشت. اگر با كسي مشكلي داشتم، اصلاً به سالن هم نميآمدم اما وقتي آمدم، به مسئولان دانشگاه هم گفتم به احترام آنها با اينكه كار واجبي داشتم به سالن آمدم ولي بايد خيلي زود اينجا را ترك كنم و به كارهاي شخصيام برسم. آنها هم قبول كردند. به همين علت پس از چند دقيقه رفتم حالا اينكه چرا چنين مسئلهاي را به قهر من و آقاي نژادفلاح ربط دادهاند، تعجب ميكنم.