به گزارشافکارنیوز،حسن زمانی رئیس کار گروه نظارت بر واگذاری استقلال و پرسپولیس در خصوص لغو مزایده استقلال و پوسپولیس گفت: یکی از احتمال هایی که برای لغو پی در پی مزایده این دو تیم هست، وجود ابهاماتی برای خریداران در خصوص واگذاری، نحوه ی دقیق اجرایی شدن این برنامه، میزان بدهی و دارایی است.

وی در خصوص رفع این ابهامات گفت: در نشست هئیت واگذاری که سه شنبه هفته آینده تشکیل خواهد شد به تمام ابهامات و نقاط کوری که در در این خصوص برای خریداران وجود دارد پاسخ گفته می شود.

همچنین با وضعیت جدید احتمال تغییر در شرایط واگذاری وجود دارد اما این تغییر تا زمان برگزاری جلسه مشخص نیست.

زمانی تصریح کرد: مسئله مهم حفظ این دو باشگاه ریشه دار کشور است و اینکه این مسائل نباید خدشه ای به روند رو به رشد این دو تیم در آینده وارد کند.