به گزارشافکارنیوز، از این دیدار ایرانی های زیادی استقبال کردند و به تشویق سعید معروف پرداختند که حضور آنها برای هم تیمی های روس معروف جای تعجب داشت.