به گزارش افکارنیوز، پس از درگيري روز شنبه با يك خبرنگار، ديروز دوباره هافبك عراقي آبيپوشان سوژه اول تمرين شد و ميرفت تا يك جنجال تمامعيار جديد راه بيندازد. كرار بعدازظهر ديروز وقتي وارد كمپ حجازي شد، همان خبرنگاري را ديد كه با هم درگير شده بودند، به همين خاطر با عصبانيت گفت: تا وقتي اين آقا باشد من تمرين نميكنم. گفته باشم تا اين باشد من تمرين نميكنم. اين مسئله باعث دخالت سرپرست تيم و گروهي از بوقچيها شد. سرانجام خبرنگار فوق از كنار زمين فاصله گرفت و كرار هم به جمع ساير بازيكنان اضافه و مشغول گرم كردن شد.