طبق اين ردهبندي ليگ کرهجنوبي با کسب ۳۲۵.۵ امتياز با قرار گرفتن در رده سيزدهم جهان بهترين عملکرد را در آسيا داشته است. پس از اين کشور ليگهاي ژاپن و عربستان هرکدام با ۲۷۲ و ۲۶۵ امتياز به ترتيب در ردههاي ۱۹ و ۲۰ جهان قرار گرفتند. اسپانيا، آرژانتين، برزيل و انگلستان در ردههاي اول تا چهارم جهان قرار دارند.