به گزارش افکارنیوز، حسین هدایتی تمام نیروی خود را به کار گرفته تا هر طور شده صاحب سهام باشگاه پرسپولیس شود و مزایده را به نام و به کام خود به اتمام برساند اما او برای این کار، یک شیوه اقتصادی و برنامه ریزی هدفمند را در پیش گرفته است.هدایتی به دنبال انجام راهکاری است که هر طور شده، باشگاه را تصرف کند. او فرم های مخصوص شرکت در مزایده را پر کرده و از طریق شرکت استیل آذین وارد کارزار شده تا امروز پاکت پیشنهادی به همراه فیش واریزی مبلغ ۸ میلیارد تومان را به سازمان خصوصی سازی برای مزایده مرحله سوم ارسال کند.هدایتی کاملا آماده است تا سهامدار اول باشگاه باشد. طبق قانون خصوصی سازی، تنها ۸۰ درصد از سهام اموال دولتی به مزایده می رود و ۲۰ درصد باید به بورس یا فرابورس رفته و در اختیار مردم قرار بگیرد.از این رو هدایتی اگر مزایده را ببرد، در اصل صاحب ۸۰ درصد سهام می شود و باقی سهام را باید بین پیشکسوتان و هواداران از طریق اوراق بهادار به فروش برساند.اما اگر در مزایده روز چهارشنبه، فرد یا شرکت دیگری صاحب سهام باشگاه پرسپولیس شود، هدایتی شخصا به دنبال ۲۰ درصد باقی مانده می رود.او با محمد رویانیان، مدیرعامل شرکت پیشکسوتان کهن باشگاه پرسپولیس نیز هماهنگ کرده تا از این طریق، ۲۰ درصد باقی مانده را بخرد. بد نیست بدانید ۷۰ درصد از سهام شرکت پیشکسوتان کهن باشگاه پرسپولیس متعلق به شرکت استیل آذین ایرانیان است و اگر هدایتی این سهام را در اختیار بگیرد، می تواند به بهترین نحو ممکن صاحب ۲۰ درصد از کل سهام باشگاه شود.