به گزارشافکارنیوز، امروز به نظر می رسد روز موعود برای دو باشگاه پرسپولیس و استقلال است و مزایده سوم این دو باشگاه قرار است ساعت ۱۴ در سازمان خصوصی سازی انجام شود.

روز گذشته اعلام شد که این مزایده با توجه به دادن پاکت هایی از سوی مشتریان دو تیم ارائه شده است امروز برگزار می شود اما امروز شائبه ای به وجود آمده مبنی بر اینکه فقط نام یک شرکت به طور رسمی در بانک مرکزی به ثبت رسیده و پول حضور در مزایده را به صورت نقد پرداخت کرده است این در شرایطی است که روز گذشته سازمان خصوصی سازی اعلام کرد که مشتریان دو باشگاه پاکت های خود را ارائه کرده اند.

از سویی در آگهی هایی که در مورد مزایده دو باشگاه ارائه شده بود به صراحت آمده بود که شرکت کنندگان در مزایده باید به صورت نقدی پول حضور در مزایده را به حساب سازمان خصوصی سازی واریز کنند.

در این زمینه سید جعفر سبحانی مشاور سازمان خصوصی سازی در گفت و گو با خبرنگار ورزشی فارس اظهار داشت: پرداخت پول برای حضور در مزایده به دو صورت است یا به صورت نقدی یا به صورت سپرده که در اختیار سازمان خصوصی قرار می گیرد. ما هم نمی توانیم تا زمانی که مزایده برگزار نشده در مورد پاکت ها و افرادی که شرکت کرده اند صحبتی انجام دهیم.